پرسش و پاسخ وام هاي دانشجويي

پرسش و پاسخ در خصوص وامهاي دانشجويي

1-من دانشجوي روزانه مي باشم از چه وامهايي مي توانم استفاده نمايم؟

(وام تحصيلي- وام مسكن- وام ضروري) براي دريافت (وام مسكن- هر ترم) در صورتيكه خوابگاهي نباشد واجاره نامه به نام خود دانشجو باشد) وام وديعه مسكن يكبار در طول تحصيل )در صورتيكه متاهل باشد و خوابگاهي نباشد و اجاره نامه به نام شخص دانشجو باشد..(وام ضروري- براي هر كدام از وامها( عينك،پايان نامه، خريد كتاب و...) فقط يكبار در طول تحصيل) اين وام جهت خريد كتاب،عينك و پايان نامه مي باشد . به همراه داشتن اصل فاكتور مهر شده به نام شخص دانشجو ضروري مي باشد. همچنين دانشجوياني كه متقاضي وام پايان نامه هستند (يكبار در طول تحصيل) لازم است درس پايان نامه در فرم انتخاب واحد آنها ثبت شده باشد و با به همراه داشتن اصل برگه انتخاب واحد كه به تاييد آموزش دانشكده رسيده باشد به امور دانشجويي دانشكده خود مراجعه فرمايند. ( وام قهرمان ورزشي) در صورتيكه نفرات اول تا سوم (تيمي و انفرادي) المپيادهاي ورزشي دانشگاههاي كشور ومسابقات قهرماني و مسابقات بين المللي وجهاني كشور باشد جهت دريافت وام مذكور اصل مدارك تاييد شده به امور دانشجويي دانشكده تحويل داده شود. (وام ضروري مبتكر) دانشجويي كه در طول تحصيل، اختراعات و ابتكاراتي انجام مي دهد و به تاييد سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران يا دبيرخانه جشنواره خوارزمي و جشنواره جوان خوارزمي يا معاونت پژوهشي دانشگاه برسد. جهت دريافت وام مذكور اصل مدارك تاييد شده به امور دانشجويي دانشكده تحويل داده شود  (وام موارد خاص) به دانشجويان حادثه ديده در سوانح و تصادفات يا دانشجوياني كه مبتلا به بيماريهاي خاص و پرهزينه باشد.(وام حج عمره و عتبات عاليات) به دانشجويي كه به حج عمره و يا عتبات عاليات سفر كرده اند به همراه فرم وام مورد نظر كه به تاييد معاونت فرهنگي و معاونت دانشجويي دانشگاه رسيده باشد و فيش واريزي خود به امور دانشجويي دانشكده مراجعه فرمايند.
توجه: به همراه داشتن اصل مدارك جهت دريافت وامهاي مذكور (اصل فاكتور خريد، برگه انتخاب واحد تاييد شده آموزش دانشكده، فرم وام و فيش واريزي حج، اصل اجاره نامه به نام شخص دانشجو و ....) ضروري بوده و ناقص بودن مدارك فوق الذكر منجر به حذف وام دانشجو مي گردد.

2-دانشجوياني كه كه از خوابگاه استفاده مي كنند مي توانند از وام وديعه مسكن استفاده نمايند؟

خير

3-آيا مي توانيم از وام ازدواج استفاده كنيم؟

بله. در صورتيكه يكسال بيشتر از تاريخ عقد دانشجو نگذشته باشد.

4-مدت زمان واريز وام به حساب دانشجو چقدر مي باشد؟

بستگي به اعتبار صندوق رفاه دانشجويان دارد. به مدت زمان 2 الي 3 ماه پس از ثبت نام وام

5-آيا وامهاي دريافتي بايد نقداً پرداخت گردد؟

غير از وام وديعه مسكن كه زمان تسويه حساب بايد نقداً پرداخت گردد، بقيه وامها زمان تسويه حساب 10% بصورت نقد مابقي بصورت دفترچه اقساط در اختيار دانشجو قرار مي گيرد.

6-آيا به وامهاي دانشجويان روزانه سود تعلق مي گيرد؟  خير

7-آيا به وامهاي دانشجويان شبانه (نوبت دوم) سود تعلق مي گيرد؟

 - بله به ميزان 4%

8. آيا به دانشجويان شبانه غير از وام شهريه وام ديگري تعلق مي گيرد؟ بله وام حج عمره و عتبات عاليات

9-من دانشجوي شبانه از خانواده هاي شاهد مي باشم آيا مي توانم از وام شهريه استفاده نمايم؟

خير اگر از وام شهريه استفاده نماييد نمي توانيد از تخفيف بنياد استفاده كنيد.

10-در طي تحصيلم چند نوبت مي توانم از وام استفاده نمايم؟

-دانشجوي مقطع كارشناسي و دكتري 8 ترم تحصيلي از بدو ورود

- دانشجوي مقطع ارشد 4 ترم تحصيلي از بدو ورود

11-براي دريافت وامها چه مداركي را بايد ارائه بدهم؟

كپي شناسنامه، كپي كارت دانشجويي، كپي كارت ملي، اصل سند تعهد محضري كه با يك ضامن رسمي يا پيماني يا بازنشسته دولت تنظيم كرده باشند بايد تحويل امور دانشجويي دانشكده بدهند.همچنين كپي سند ازدواج براي دانشجويان متاهل متقاضي هر گونه وام ضروري مي باشد.

 
تاریخ به روز رسانی:
1394/05/25
تعداد بازدید:
18469
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.